Regulamin przekazania materiałów reklamowych

REGULAMIN PRZEKAZANIA MATERIAŁÓW REKLAMOWYCH I LOGO FIRMY 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich BOLL Wojciech Dalewski sp. j. z siedzibą ul. Chemiczna 3, 65-713 Zielona Góra, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000034509 , o numerze NIP 929-000-11-70 (zwana dalej BOLL) udostępnia do pobrania materiały reklamowe firmy BOLL tj.:

1.1.1. filmy instruktażowe Przekazującego w postaci plików video

1.1.2. zdjęcia produktów firmy oraz zdjęcie logo BOLL w postaci plików w formacie jpg

1.1.3. pozostałe pliki związane z produktami firmy BOLL – takie jak : karty techniczne, karty charakterystyki, ulotki NOWOŚĆ, itp. – w postaci plików pdf

(zwane dalej Materiałami).

1.2. Regulamin określa warunki pobierania i korzystania z Materiałów przez Kontrahenta, będącego podmiotem gospodarczym, który zajmuje się sprzedażą produktów firmy BOLL lub planuje rozpoczęcie sprzedaży tych produktów. Pobranie Materiałów jest równoznaczne z zapoznaniem się przez Kontrahenta z Regulaminem i jego akceptacją.

1.3. Poprzez pobranie Materiałów i akceptację Regulaminu Kontrahent zawiera z BOLL Umowę o korzystanie z Materiałów na warunkach opisanych w Regulaminie.

1.4. Wyłącznie uprawnionym do dysponowania Materiałami jest BOLL. Ponadto są one jego wyłączną własnością, a wykorzystywanie ich bez jego zgody oraz wbrew Regulaminowi jest sprzeczne z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

2. UDOSTĘPNIANIE MATERIAŁÓW

2.1. BOLL na wniosek Kontrahenta może umożliwić mu dostęp do Materiałów w celu ich pobrania poprzez przypisanie Kontrahentowi jego indywidualnego loginu i danych niezbędnych do zalogowania się.

2.2. Kontrahent we wniosku o umożliwienie dostępu do Materiałów jest zobowiązany do wskazania celu, w jakim będzie wykorzystywał Materiały. Cel ten nie może być sprzeczny z zasadami współżycia społecznego, przepisami prawa i zapisami Regulaminu. 

3. WARUNKI KORZYSTANIA Z MATERIAŁÓW

3.1. Kontrahent zobowiązuje się:

3.1.1.w przypadku materiałów VIDEO oraz zdjęć produktów oraz LOGO do przedstawienia projektu i zaprezentowania sposobu w jaki zamierza je wykorzystywać – dopiero po akceptacji BOLL w formie dokumentowej może korzystać z pobranych materiałów.

3.1.2.w przypadku materiałów VIDEO do wykorzystania przekazanych mu Materiałów jedynie w celu odtwarzania oraz promocji na elektronicznych nośnikach obrazu produktów firmy BOLL;

3.1.3.w przypadku zdjęć produktów oraz LOGO do wykorzystania ich w celu stworzenia oferty na swojej stronie internetowej lub w swoich innych materiałach reklamowych (np. gazetkach, banerach, itp.) w zakresie prezentacji produktów firmy BOLL i ich promocji.

3.2. Wszelkie zmiany w sposobie wykorzystania materiałów jak i sposobie ich prezentacji wymagają uprzedniej zgody BOLL wyrażonej w formie dokumentowej pod rygorem nieważności, w szczególności Kontrahent nie jest uprawniony do jakichkolwiek modyfikacji przekazanych mu Materiałów.

3.3. Kontrahent zobowiązuje się do nieprzekazywania Materiałów osobom trzecim.

3.4. Kontrahent zobowiązuje się do wykorzystywania Materiałów w sposób nie naruszający dobrego imienia BOLL, jego praw autorskich, przepisów prawa ani Regulaminu czy zasad współżycia społecznego.

4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ W PRZYPADKU NIEPRAWIDŁOWEGO WYKORZYSTYWANIA MATERIAŁÓW

4.1. Kontrahent odpowiada wobec BOLL za nieprawidłowe korzystanie z udostępnionych mu i pobranych przez niego Materiałów, które nie może być sprzeczne z Regulaminem lub przepisami prawa lub naruszać w jakikolwiek sposób markę BOLL.

4.2. Kontrahent zobowiązuje się zapłacić BOLL kwotę 100.000 złotych (słownie: sto tysięcy złotych) tytułem kary umownej za każde naruszenie Regulaminu.

4.3. BOLL jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej określonej w pkt 4.2. 

5. ROZWIĄZANIE UMOWY O PRZEKAZANIE

5.1. Umowa o korzystanie z Materiałów może zostać rozwiązania przez każdą ze Stron za 14 dniowym wypowiedzeniem. Po tym terminie dostęp do systemu zostanie odebrany, LOGIN i HASŁO Kontrahenta zostaje anulowane.

5.2. BOLL, w przypadku naruszenia przez Kontrahenta Regulaminu, jest uprawniony do rozwiązania Umowy o korzystanie z Materiałów ze skutkiem natychmiastowym.

5.3. W przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy o korzystanie z Materiałów z jakiejkolwiek przyczyny Kontrahent jest zobowiązany do niezwłocznego zniszczenia wszelkich posiadanych Materiałów, a zwłaszcza ich trwałego usunięcia z wszelkich nośników pamięci cyfrowej i przedstawienia BOLL protokołu z tych czynności w terminie 3 dni od rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy o korzystanie z Materiałów. 

6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

6.1. Kontrahent jest zobowiązany do podania danych firmy (nazwy, adresu siedziby, numery rejestru, NIP, telefonu, adresu email) w celu umożliwienia wykonania Umowy o korzystanie z Materiałów. W przypadku zmiany jakichkolwiek danych Kontrahent jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym BOLL.

6.2. Ustala się, iż dane osób kontaktowych, przedstawicieli Stron, innych osób zaangażowanych w realizację Umowy o korzystanie z Materiałów (np. pracowników BOLL, pracowników bądź współpracowników Kontrahenta), są przetwarzane przez każdą ze stron jako Administratora danych w znaczeniu określonym w art.4 rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119 str.1).

6.3. Kontrahent zobowiązuje się do przekazania klauzuli informacyjnej (zawartej w Załączniku nr 1) swoim pracownikom i współpracownikom zaangażowanym w realizację Umowy o korzystanie z Materiałów między Stronami, których dane będą przetwarzane przez BOLL. 

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

7.1. BOLL może dokonywać zmian w Regulaminie w każdym czasie. Zmiany te będą przesyłane na email wskazany przez Kontrahenta. Zmiany wchodzą w życiem z dniem ich wysłania.

7.2. BOLL nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne powstałe w trakcie pobierania Materiałów.

7.3. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego.

7.4. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Umowy o korzystanie z Materiałów będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby BOLL.

7.5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 03.11.2020r.

 

Załącznik nr 1 do REGULAMINU z dnia 03.11.2020r.

Klauzula informacyjna dla kontrahenta oraz pracowników i współpracowników kontrahenta, których dane będą przetwarzane przez BOLL Wojciech Dalewski Spółka Jawna w związku z realizacją Umowy

Szanowni Państwo,

w związku z zapisami art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, str.1) informujemy, że:

1) BOLL Wojciech Dalewski Spółka Jawna z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Chemicznej 3, 65-713 Zielona Góra, e-mail boll@boll.com.pl jest Administratorem danych osób uczestniczących w realizacji umów z nią zawartych.

2) W imieniu Administratora danych sferę przetwarzania danych osobowych nadzoruje Inspektor ochrony danych, z którym można kontaktować się pod adresem email: rodo@boll.pl.

3) Dane kontrahenta, w tym pracowników i współpracowników kontrahenta, mogą być przetwarzane w celu:

a. przygotowania, zawarcia i realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO);

b. dokumentowania poprawnej realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;

c. realizacji obowiązku prawnego polegającego na prowadzeniu dokumentacji księgowej, archiwizowaniu dokumentacji dotyczącej m.in. zawartych umów, dostaw, rozliczeń, reklamacji, dokumentacji księgowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (w związku m.in. z przepisami ustawy o rachunkowości oraz ordynacji podatkowej);

d. prowadzenia korespondencji w związku z działalnością Administratora (w bieżących sprawach biznesowych, w tym w sprawie wykonywania umów między Administratorem a Pani/a pracodawcą bądź podmiotem który reprezentujesz, przedstawiania ofert, składania/odbierania zamówień, odpowiadania na pytania) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i lit. f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest możliwości bieżącego kontaktu z naszymi kontrahentami oraz ich pracownikami i współpracownikami w sprawach biznesowych;

e. prowadzenia marketingu bezpośredniego towarów i usług Administratora, w tym przekazywaniu informacji na temat aktualnej oferty i zakresu działalności. Podstawą prawną przetwarzania, w zależności od wykorzystywanych narzędzi, jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na możliwości prowadzenia działań marketingowych i zwiększania sprzedaży bądź zgoda Pani/a (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

4) Dane osobowe kontrahenta, w tym pracowników i współpracowników kontrahenta mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:

a. podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

b. podmiotom przetwarzającym dane na rzecz Administratora na podstawie stosownych umów w zakresie świadczenia obsługi księgowej, obsługi informatycznej i programistycznej bądź świadczenia usług hostingu;

c. obsłudze prawnej;

d. bankowi i operatorowi płatności, w przypadku prowadzenia rozliczeń finansowych;

e. operatorom pocztowym, w przypadku prowadzenia korespondencji;

f. kurierom oraz podmiotom świadczącym usługi logistyczne w celu obsługi zamówienia.

5) Okres przechowywania Pani/a danych przez Administratora zależy od celu przetwarzania. W przypadku gdy podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do zawarcia i wykonania umowy, dane będą przetwarzane do momentu jej zakończenia, a po tym czasie do czasu wygaśnięcia ew. roszczeń. Okres przetwarzania danych może także wynikać z przepisów prawa, w przypadku gdy stanowią one podstawę przetwarzania. W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora tzn. na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO – dane przetwarzane są przez okres umożliwiający jego realizację lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych. Okres przetwarzania danych może być dodatkowo przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, dane przetwarzane są do jej wycofania.

6) Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, posiada prawo do:

a. żądania od Administratora dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO);

b. sprostowania danych (poprawiania) w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne (art. 16 RODO);

c. do żądania usunięcia danych osobowych tzw. „prawo do bycia zapominanym” (art. 17 RODO);

d. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO);

e. przenoszenia danych (art. 20 RODO).

7) Posiada Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania swoich danych, w szczególności w przypadku gdy administrator przetwarza Pani/a dane na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu – lit. f RODO (art. 21 RODO).

8) W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, posiada Pan/i prawo do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

9) Posiada Pan/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10) Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa dot. zawarcia umowy i prowadzenia rozliczeń finansowych, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

11) Jeśli dane osobowe nie zostały przekazane Administratorowi bezpośrednio przez Panią/a, Administrator pozyskał je od Pana/i pracodawcy lub od kontrahenta/współpracownika, którego Pan/i reprezentuje.

Informacja o plikach cookies

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na Twoim komputerze. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Zapisywanie cookies można w każdej chwili zablokować. Więcej informacji znajdziesz w Polityka prywatności plików cookies.

AkceptujęZamknij
YouTubeFacebook